ชื่อรายงาน : หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน รหัสรายงาน : U01
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานเว็บไซต์โทรศัพท์
1. คณะบริหารธุรกิจhttp://bus.rmutr.ac.th 0 2226 5925-6 ต่อ 5330 , 5250,5712
      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตhttp://www.bpc.rmutr.ac.th/mba/news.php0 2226 5925-6 , 0 2222 2814 ต่อ 5212
      ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ พื้นที่ศาลายา0 2889 4585-6 ต่อ 2820
      สาขาวิชาการจัดการ พื้นที่บพิตรพิมุข ฯhttp://bus.rmutr.ac.th/ 0 2226 5925-6
      สาขาวิชาการจัดการ พื้นที่ศาลายา0 2889 4585-6 ต่อ
      สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวลhttp://www.bakkw.rmutr.ac.th/main.php0 3261 8582, 0 3261 8500 ต่อ 3802
      สาขาวิชาการตลาด พื้นที่บพิตรพิมุขฯhttp://bus.rmutr.ac.th/ 0 2226 5925-6
      สาขาวิชาการตลาด พื้นที่ศาลายา0 2889 4585-6 ต่อ 2832
      สาขาวิชาการบัญชี พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวลhttp://www.bakkw.rmutr.ac.th/main.php0 3261 8550, 0 3261 8500 ต่อ 4050, 4055
      สาขาวิชาการบัญชี พื้นที่ศาลายา0 2889 4585-6 ต่อ 2834
      สาขาวิชาการบัญชี พื้นที่บพิตรพิมุขฯhttp://bus.rmutr.ac.th/ 0 2226 5925-6
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวลhttp://is.bakkw.rmutr.ac.th/0 3261 8500 ต่อ 4027 , 4023
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุขhttp://www.bpc.rmutr.ac.th/it/0 2226 5925-6
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุขฯhttp://bus.rmutr.ac.th/ 0 2226 5925-6
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวลhttp://www.bakkw.rmutr.ac.th/main.php0 3261 8561, 0 3261 8500 ต่อ 3821
      สำนักงานคณบดี พี้นที่ศาลายา0 2889 4585-6 ต่อ 2834
      สำนักงานคณบดี พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวลhttp://www.bakkw.rmutr.ac.th0 3261 8500
      สำนักงานคณบดี พื้นที่บพิตรพิมุขhttp://bus.rmutr.ac.th/ 0 2226 5925-6 ต่อ 5330 , 5250,5712
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์http://en.rmutr.ac.th/web2553/ 0 2889 4585-7ต่อ2620-3
      สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุมhttp://en.rmutr.ac.th/web2553/0 2889 4585-7 ต่อ 2642
      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์http://en.rmutr.ac.th/web2553/en_cpe/0 2889 4585-7 ต่อ 2642
      สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมhttp://en.rmutr.ac.th/web2553/en_tee/0 2889 4585-7 ต่อ 2640
      สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์http://en.rmutr.ac.th/web2553/en_mce/0 2889 4585-7 ต่อ 2640
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาhttp://en.rmutr.ac.th/web2553/en_cvil/0 2889 4585-7 ต่อ 2650
      สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 0 2889 4585-7 ต่อ 2640
      สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์http://www.rmutr.ac.th0 2889 4585-7 ต่อ 2621-2623
3. คณะศิลปศาสตร์http://foala.rmutr.ac.th/ 0 2222 2814 ต่อ 5104 - 5
      สาขาวิชาภาษาจีนhttp://foala.rmutr.ac.th/
      สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นhttp://foala.rmutr.ac.th/
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลhttp://foala.rmutr.ac.th/
      สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิhttp://foala.rmutr.ac.th/
      สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - พื้นที่เพาะช่างhttp://foala.rmutr.ac.th/
      สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - พื้นที่วังไกลกังวลhttp://foala.rmutr.ac.th/4805
      สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - พื้นที่ศาลายาhttp://foala.rmutr.ac.th/
      สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์http://foala.rmutr.ac.th/
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบhttp://www.arch.rmutr.ac.th 0 2889 4585-7 ต่อ 2682 , 087-2690092
      สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างhttp://www.constructionmanagement-rmutr.com0 2889 4585-7 ต่อ 2682
      สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์0 2889 4585-7 ต่อ 2682
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม0 2889 4585-7 ต่อ 2682
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในhttp://archrmutrsalaya.multiply.com.0-2889-4585-7 ต่อ 2682
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง0 2889 4585-7 ต่อ 2682
      สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม0 2889 4585-7 ต่อ 2627
      สำนักงานคณบดีhttp://arch.rmutr.ac.th/0 2889 4585-7 ต่อ 2682 , 087-2690092
5. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวhttp://www.kkw.rmutr.ac.th/fht/ 0 3261 8500 ต่อ 3113
      สาขาวิชาการท่องเที่ยวhttp://www.kkw.rmutr.ac.th/fht/0 3261 8500 ต่อ 3114
      สาขาวิชาการโรงแรมhttp://www.kkw.rmutr.ac.th/fht/
      สำนักงานคณบดีhttp://www.kkw.rmutr.ac.th/fht/
6. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีhttp://www.idt.rmutr.ac.th 0 3261 8500 ต่อ 4904
      ฝ่ายบริหารและแผนhttp://www.idt.rmutr.ac.th0 3261 8500 ต่อ 4071
      ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการhttp://www.idt.rmutr.ac.th0 3261 8500 ต่อ 4007
      ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาhttp://www.idt.rmutr.ac.th0 3261 8500 ต่อ 4070
      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์http://tet.idt.rmutr.ac.th0 3261 8500 ต่อ 4046
      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์http://www.cet.rmutr.ac.th/0 3261 8500 ต่อ 4033
      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าhttp://ee.idt.rmutr.ac.th0 3261 8500 ต่อ 4037
      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการhttp://iet.idt.rmutr.ac.th0 3261 8500 ต่อ 4047
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศhttp://ift.idt.rmutr.ac.th/0 3261 8500 ต่อ 4035
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนhttp://rtt.idt.rmutr.ac.th/0 3261 8500 ต่อ 4058
      สำนักงานคณบดีhttp://www.idt.rmutr.ac.th0 3261 8500 ต่อ 4071
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 0 2441 6000 ต่อ 2870
      สำนักผู้อำนวยการ
8. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนhttp://rcsee.rmutr.ac.th/ 0 2441 6065, 0 2889 4585-7 ต่อ 2630
      Sustainable Energy and Environment Technology and Management
      สำนักผู้อำนวยการhttp://rcsee.rmutr.ac.th0 2441 6065, 0 2889 4585-7 ต่อ 2630
9. วิทยาลัยเพาะช่างhttp://www.pohchang.rmutr.ac.th 0 2623 8790-5
      สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผาhttp://www.pohchang.rmutr.ac.th
      สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีhttp://www.pohchang.rmutr.ac.th
      สาขาวิชาจิตรกรรมhttp://www.pohchang.rmutr.ac.th0 2623 8790-5
      สาขาวิชาจิตรกรรมไทยhttp://www.pohchang.rmutr.ac.th
      สาขาวิชาประติมากรรมhttp://www.pohchang.rmutr.ac.th
      สาขาวิชาประติมากรรมไทยhttp://www.pohchang.rmutr.ac.th
      สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพhttp://www.pohchang.rmutr.ac.th
      สาขาวิชาศิลปะไทยhttp://www.pohchang.rmutr.ac.th0 2623 8790-5
      สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์http://www.pohchang.rmutr.ac.th
      สาขาวิชาหัตถกรรมhttp://www.pohchang.rmutr.ac.th
      สาขาวิชาหัตถศิลป์http://www.pohchang.rmutr.ac.th
      สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในhttp://www.pohchang.rmutr.ac.th
      สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์http://www.pohchang.rmutr.ac.th
      สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์http://www.pohchang.rmutr.ac.th
      สำนักงานผู้อำนวยการhttp://www.pohchang.rmutr.ac.th
 


Rajamangala University of Technology RATTANAKOSIN

db_Started : , Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com